Termes i Condicions

1. Objecte de la política de privacitat

2. Confidencialitat

3. Informació sobre la voluntat de cedir les dades i les seves conseqüències.

4. Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

5. Informació sobre les dades que es conserven, durada i finalitat

6. Compromís de l’usuari per que les seves dades siguin inscrites en un fitxer

7. Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense el consentiment exprés de l’usuari

8. Baixa de la llista de distribució de informació professional

1. Objecte de la política de privacitat

Parcquimic, informa als USUARIS que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”, y demés normativa de desenvolupament en l’àmbit de competència.

D’acord amb les disposicions de la normativa vigent Parcquimic, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’ ”Agencia Española de Protección de Datos” i/o autoritat competent en cada moment. Es per aquest motiu que Parcquimic, es reserva el dret a modificar el present avis legal amb l’interès d’adaptar-lo a les novetats legislatives i jurisprudencials que es trobin en vigor en cada moment que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Parcquimic, anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posta en pràctica.

2. Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tindran el caràcter de confidencials pel personal de l’empresa que gestioni aquesta informació.

3. Informació sobre la voluntat de cedir les dades i les seves conseqüències.

3.1 Voluntarietat

S’informa als USUARIS dels websites, que les respostes a les preguntes plantejades en els formulares de recollida de dades presents en aquesta website, tenen caràcter voluntari, encara que certament la negativa a facilitar-los pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que així les requereixin.

3.2 Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius als serveis que desenvolupa l’empresa, els USUARIS accepten que la incorporació i  tractament de les dades que proporcionen, en el fitxer de dades de caràcter personal, del qual es titular Parcquimic, amb lliure exercici dels drets pertinents descrits en el punt que segueix.

4. Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els USUARIS podran exercir, en relació a les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els seus drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular en el que fa referència a, l’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf anterior, es sol·licitaran mitjançant escrit degudament signat i acompanyat d’una còpia del DNI o Passaport, a Parcquimic amb domicili a l’Avinguda de Tarragona, números 34-44, 43204 de Reus o en l’adreça electrònica lopd@Parcquimic.es

Tanmateix, si un USUARI no desitja rebre informació comercial/professional, a través de cap via de comunicació, podrà demanar-ho utilitzant un mitjan pel que en deixi constància de recepció a Parcquimic, a l’adreça indicada amb anterioritat.

5. Informació sobre les dades que es conserven, durada i finalitat.

5.1. Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), nom, cognoms i e-mail. En els formularis de consulta que es troben en les Webs es recull aquella informació que ens ajuda a contestar les consultes o preguntes que ens demanen. Aquesta informació es tractada per Parcquimic, i mai es venuda, cedida o arrendada a altres empreses, amb excepció del cas lògic que deriva de la prestació del servei demanat.

Parcquimic, es responsable dels esmentats fitxer de dades de caràcter personal, creats per Parcquimic, amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els USUARIS, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

5.2. Amb quina finalitat

L’informem que les bases de dades podran ser usades per la identificació dels USUARIS i per la realització d’estudis estadístics.

Durant el procés de recollida de dades i sempre que es demani, els USUARIS, seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de les mateixes i, en cas de no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació del formulari, per l’accés dels USUARIS a determinats continguts facilitats en els websites (continguts professionals, etc.).

Si s’escau, es demanarà als USUARIS el consentiment per que Parcquimic, pugui fer us de les seves dades a fi d’enviar-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats que puguin ser del seu interès.

6. Compromís de l’usuari per que les seves dades siguin inscrites en un fitxer

La introducció de les dades en alguna o algunes de les fulles de captació d’aquestes, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i política de privacitat, entenent que ha sigut degudament informat de les condicions d’ús i avis legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació per la www.Parcquimic.es.

7. Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense el consentiment exprés de l’usuari

Tanmateix, i llevat que s’hagi informat i concertat el consentiment a l’USUARI per la cessió de les seves dades a tercers, en cap cas, exceptuant-ne els que contempla la legislació vigent, ningú aliè a Parcquimic, tindrà accés a elles. En cas contrari Parcquimic, exigirà als mateixos el compliment i aplicació de la legislació vigent, encara que la responsabilitat de la utilització serà sempre exigible als tercers.

Parcquimic, no ven, arrenda o cedeix, les dades personals dels seus USUARIS d’aquesta Web, a excepció del cas en que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

Parcquimic, no ven, arrenda o cedeix, els e-mails dels seus USUARIS d’aquesta Web, a excepció del cas en que sigui necessari per la pròpia prestació del servei..

8. Baixa de la llista de distribució de informació professional

Ocasionalment, Parcquimic, remetrà via correu electrònic, notificacions de millores o novetats que es puguin produir en la pàgina Web de l’empresa.

En qualsevol moment poden gestionar la baixa d’aquest sistema de comunicació enviant un e-mail a: lopd@parcquimic.com

Follow us

Get the newsletter